top of page

מור בית השקעות - איך לנהל את הכסף בתקופת משבר? | ניהול תיקים, קופת גמל להשקעה

כיצד לנהל את הכסף בזמן משבר ואיך להימנע מטעויות בלתי הפיכות? אורי קרן, שותף ומנהל השקעות ראשי במור גמל ופנסיה, ויוטב קוסטיקה, מנכ״ל משותף במור קרנות נאמנות, בוובינר מיוחד בעקבות המצב הביטחוני.

בהמשך למלחמת חרבות ברזל בימים הקרובים נעלה סקירות כלכליות של גופים שונים מולם אנו פועלים באופן שוטף. הפעם אנו מציגים בניכם את הסקירה של מור בית השקעות. פריפלן פמילי אופיס מספקת שירות ניהול תיקים באמצעות מכשירי השקעה שונים בניהם ניהול תיקים, השקעות אלטרנטיביות, פוליסת חיסכון פיננסי קרנות השתלמות וקופת גמל להשקעה. אנו פועלים באופן שוטף ויומיומי מול מרבית הגופים הפיננסים, בתי ההשקעות וחברות הביטוח בישראל.


פריפלן פמילי אופיס | סקירה כלכלית שבועית


מלחמת "חרבות ברזל" וההשפעה שלה על הכלכלה המקומית והעולמית מהוות חלק בלתי נפרד מניהול תיקים של הלקוחות שלנו. אנו ממשיכים להתעדכן ולעדכן את לקוחותינו באופן שוטף ולאפשר להם לבצע שינויים בתיקם בהתאם לפרופיל הלקוח הציפיות והמטרות שלהם בהשקעות. פריפלן פמילי אופיס מספקת שירות ניהול תיקי השקעות באמצעות מכשירים פיננסים מגוונים לרבות ניהול תיקים, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, השקעות אלטרנטיביות ועוד. כחלק מהשירות שלנו אנו פועלים מול מרבית חברת הביטוח, בתי ההשקעות וגופים פיננסים נוספים.


טלפון: 050-8494444 או במייל: info@preplan.co.il

מור בית השקעות - איך לנהל את הכסף בתקופת משבר? | ניהול תיקים, קופת גמל להשקעה

מצ"ב הסקירה על כלכלת ישראל וניהול התיקים בתקופת משבר

טלפון: 050-8494444 או במייל: info@preplan.co.ilדיסקלמיירים:

קבוצת מור בית השקעות עוסקת בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים על ידה. חברת מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ מקבוצת מור בית השקעות עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים הפנסיוניים והפיננסיים המנוהלים על-ידה ו/או על ידי חברות אחרות בקבוצת מור בית השקעות, לרבות זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או ייעוץ משפטי או מיסויי המותאם לצרכים האישיים של הלקוח/ה. אין לראות באמור משום שיווק פנסיוני או הצעה או הזמנה לשיווק כאמור והם אינם מהווים תחליף לצורך בייעוץ/לשיווק בידי בעל רישיון לפי דין ויועצים מקצועיים המתחשב בצרכים האישיים של הלקוח/ה. הצטרפות לתיק השקעות היא בהתאם ובכפוף להסכם התקשרות ולהוראות ההסדר התחיקתי. אין בתשואות עבר כדי להעיד על תשואות עתיד, וכן אין באמור כדי להוות התחייבות להשגת תשואה כלשהי. הוובינר מועבר בהסתמך על מידע פומבי גלוי לציבור ועשוי להתבסס על נתונים שפותחו על ידי אנליסטים עובדי קבוצת מור בית השקעות ומקורות אחרים הנחשבים מהימנים, לרבות הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע בוובינר, הוא חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני”ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו. אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע - לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. קבוצת מור בית השקעות לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על האמור בוובינר והעושה בו שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. מבלי לגרוע מהאמור, אין באמור כדי להוות הצעה להשקעה או רכישת ניירות ערך והמידע אינו מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו. תכני הוובינר, לרבות אופן הצגתם, אינם ניתנים לציטוט, לצילום להעתקה לשכפול או להעברה לגורם כלשהו. חברות קבוצת מור בית השקעות לא תהיינה אחראיות לשימוש לא מורשה שיעשה בתכני הוובינר, כולם או חלקם, לרבות הסתמכותם של המשתתפים או כל גורם אחר על התכנים ו/או אופן הצגתם.


פריפלן - פמילי אופיס, עוסקת בתכנון פיננסי ופנסיוני, פיננסים השקעות ופנסיה עם ותק של מעל 15 שנים, האמור לעיל וכל המידע המופיע באתר הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור על ידי בעל רישיון המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על אחריותו בלבד. פוליסות ביטוח כפופות לחיתום הנקבע על ידי חברת הביטוח, התנאים המלאים והקובעים הם התנאים המופיעים בפוליסות הביטוח עצמם ומופיעים באתרי חברות הביטוח השונות ט.ל.ח

Commentaires


bottom of page