top of page

מגדל קשת - פוליסה פיננסית

מספקת מספר רחב של אפיקי השקעה ברמות סיכון שונות פוליסת חיסכון פיננסי " מגדל קשת "


פוליסת חיסכון פיננסי,הראל, שוק ההון והשקעות
מגדל קשת, פוליסת חיסכון פיננסי

מגדל קשת מסלולי השקעה לחיסכון - מהם מסלולי ההשקעה והאפשרויות הקיימות?

8 מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות

מגדל קשת מסלול כללי 1 ( קרן י' החדשה ) - מסלול השקעה ללא התמחות ספציפית באפיק מסויים, במסגרתו רשאי מנהל ההשקעות בפוליסת חיסכון פיננסי לבצע כל עסקה בכפוף לתקנות דרכי השקעה.

מגדל קשת מסלול אג"ח ופקדונות 100% - במסלול זה בפוליסה הפיננסית של מגדל קשת 100% מנכסי המסלול יושקעו באיגרות חוב של מדינת ישראל ובאיגרות חוב המדורגות AA ובפקדונות בבנקים.

מגדל קשת מסלול אג"ח ופקדונות ( מינימום 80% ) - לפחות 80% מנכסי הקרן יושקעו באיגרות חוב של מדינת ישראל, באיגרות חוב מדורגות ובפקדונות בבנקים. עד 10% יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות. יתרת הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתו של מנהל המסלול ובכפוף למגבלות ולכללים אשר נקבעו בתקנות ההשקעה. הנכסים במסלול זה יושקעות בארץ ובחו"ל.

מסלול אג"ח ופקדונות ( מינימום 65% ) - במסלול זה של מגדל קשת לפחות 65% מנכסי הקרן יושקעו באיגרות חוב של מדינת ישראל, באיגרות חוב מדורגות ובפקדונות בבנקים. עד 20% יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות. יתרת הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתו של מנהל המסלול ובכפוף למגבלות ולכללים אשר נקבעו בתקנות ההשקעה. הנכסים במסלול זה יושקעות בארץ ובחו"ל.

מגדל קשת מסלול כללי 2 - לפחות 40% מנכסי הקרן יושקעו באיגרות חוב של מדינת ישראל, באיגרות חוב מדורגות ובפקדונות בבנקים. בכל מקרה לא יושקעו יותר מ 35% במניות . יתרת הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתו של מנהל המסלול ובכפוף למגבלות ולכללים אשר נקבעו בתקנות ההשקעה. הנכסים במסלול זה יושקעות בארץ ובחו"ל.

מגדל קשת מסלול כללי 3 - לפחות 35% אך לא יותר מ 65% מהנכסים יושקעו במניות, יתרת הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתו של מנהל המסלול ובכפוף למגבלות ולכללים אשר נקבעו בתקנות ההשקעה. הנכסים במסלול זה יושקעות בארץ ובחו"ל.

מסלול מנייתי - במסלול זה של מגדל קשת לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות, יתרת הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתו של מנהל המסלול ובכפוף למגבלות ולכללים אשר נקבעו בתקנות ההשקעה. הנכסים במסלול זה יושקעות בארץ ובחו"ל.

מסלול לפי הכשר הלכתי - כספי המסלול בפוליסת חיסכון פיננסי יושקעו לפי שיקול דעתו של מנהל המסלול ובסמבותה ואחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתי

בשורה התחתונה פוליסת חיסכון פיננסי " מגדל קשת " נותנת למשקיע גמישות מלאה, שליטה ברמת הסיכון ואלטרנטיבה נוספת להשקעות הקיימות בבנקים
למידע נוסף על מגדל קשת ופוליסה פיננסית צרו עמנו קשר

Comments


bottom of page